RODO

1. Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Magdalena Kulik.
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych. Dane kontaktowe inspektora: OxDigital. NIP: 5792135689. 83-000 Pruszcz Gd, ul. Przemysłowa 2A/305.
3. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług, obsługi zgłoszeń i udzielania odpowiedzi na zgłoszenia;
4. Kategorie danych osobowych obejmują m.in. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres, dane dedykowane do procesu/usługi/projektu;
5. Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora: dostawcy usług IT; Jak w punkcie drugim.
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że Pani / Pan wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych; 
7. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
8. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) lub przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1);
10. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu;
11. Dane pochodzą od osób, których dane dotyczą;
12. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne; 

 505 776 798

Created  by OxDigital

W kilku słowach o tym co robimy.

Priorytetem Kancelarii jest staranność i zaangażowanie w rozwiązywanie problemów Klientów przy zachowaniu indywidualnego podejścia do każdej sprawy. W zakresie pomocy prawnej na rzecz osób fizycznych Kancelaria specjalizuje się w prowadzeniu spraw rodzinnych, w szczególności w sprawach rozwodowych, alimentacyjnych, ustalenia kontaktów z dziećmi czy podziału majątku pomiędzy byłymi małżonkami.

Założycielka Kancelarii, radca prawny Magdalena Kulik zdobyła wykształcenie prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Tytuł radcy prawnego uzyskała po ukończeniu aplikacji radcowskiej w OIRP w Koszalinie i wpisie na listę radców prawnych pod nr KO - 606/07 .

Przydatne informacje.